......................... Antoinette Hermsen .............................


Zorgzaam, humoristisch, creatief, geduldig en ongeduldig, liefhebbende moeder van zoon, dienstbaar, vriendelijk en toch daar waar nodig ook niet bang gebiedende wijs te gebruiken, gezellig, steun en toeverlaat, rustig en druk, nieuwsgierig naar - en verwondering over het gedrag van andere mensen

Privacy-verklaring (AVG)

Versie: 1   Datum: 1-7-2018


Inleiding

Allereerst wil ik aangeven dat ik graag bijdraag aan een samenleving die gebaseerd is op vertrouwen. Voor mij is deze inleidende tekst voldoende om de integriteit waarmee ik de gegevens die mij toekomen te waarborgen: ik verklaar hierbij dat ik de gegevens die ik van de mensen voor wie en met wie ik werk alleen gebruik als dat nodig is om mijn werk goed uit te kunnen oefenen. Ik heb geen andere intentie ermee dan het ten gunste van hen te gebruiken. Ik zal ze dus ook nooit zonder hun toestemming aan derden doorgeven of er op een andere manier misbruik van maken.

Echter per 25 mei 2018 is in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook van mij als zzp-er wordt onder andere verwacht mijn cliënten en zakenpartners heldere en duidelijke informatie te geven over de manier waarop ik omga met hun persoonsgegevens. Om aan de bepalingen van deze wet te voldoen heb ik deze privacy-verklaring opgesteld. In deze verklaring staat hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik in mijn contact met cliënten en zakenpartners verkrijg en verwerk. Jouw privacy is voor mij heel belangrijk. Om mijn diensten aan jou te kunnen leveren en de kwaliteit van mijn dienstverlening aan jou te waarborgen maak ik gebruik van een aantal persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt (hebt).

Om welke persoonsgegevens gaat het?

Algemene persoonsgegevens:

  • Voorletter(s), roepna(a)men, achternaam, straat en huisnummer, woonplaats, telefoonnummer,
  • e-mailadres, geboortedatum en alle overige gegevens die je actief verstrekt t.b.v. de uitvoering van een mogelijke opdracht. Indien van toepassing: naam en adres van de organisatie waar je voor werkt

Bijzondere persoonsgegevens:

(alleen van toepassing, indien nodig voor de dienstverlening waar je me voor inschakelt)

  • inventarisatie gezondheidssituatie: o.a. medicijngebruik, lichamelijke beperkingen, geestelijke beperkingen, huisartsgegevens, tandartsgegevens, gegevens ziektekostenverzekering
  • bsn-nummer / svb-nummer / IP-adres (indien je op mijn website kijkt / gekeken hebt)

Deze gegevens zijn in mijn bezit omdat je als potentiële klant, klant, zakenrelatie of website-bezoeker gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt (hebt).

Met welk doel verwerk ik deze gegevens?

  • voor het leveren van mijn diensten en/of zelfgemaakte creatieve producten
  • om met je te communiceren (bellen, mailen, appen of schrijven) en je thuis te bezoeken
  • om je een factuur te sturen en jouw betaling te verwerken
  • om te voldoen aan de belastingwet, waarvoor ik btw-aangifte en aangifte inkomsten-belasting moet doen. om een beeld te krijgen van hoe het met je gaat en waar ik mijn kwaliteiten het meest effectief voor jou in kan zetten ten behoeve van jouw welzijn, inventariseer ik wat je huidige gezondheidstoestand is
  • het verstrekken van informatie omtrent observeringen/signaleringen die ik doe in contact met jou, je familie en andere mensen in je omgeving; deze aanvullende gegevens verwerk ik in de vorm van voortgangsrapportage in geschreven tekst op papier, een mail of app en deel ik als het nodig is met jou, je familie en zorgpartners ( b.v. huisarts, buurtzorg, casemanager dementie etc.). Dit gebeurt altijd ten dienste van jouw welzijn en alleen met jouw toestemming, om je de meest passende en best mogelijke vorm van aandacht en zorg te kunnen bieden die je nodig hebt.

Welke rechten heb je met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om:

je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Stuur me een mail (antoinettehermsen1@gmail.com) als je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens wilt indienen. Ik laat je dan de voorwaarden weten waaraan het verzoek moet voldoen om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan.

Hoelang bewaar ik je persoonsgegevens?
Ik bewaar je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor bedrijfs-administratie; 15 jaar voor gegevens die voortkomen uit een WMO-regeling en een bewaartermijn van twee jaar voor persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken wanneer dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (mail via Microsoft / website-provider) sluit ik een verwerkingsovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies / Cloud
Mijn website is gehost bij YourHosting. In die website-statistieken wordt alleen bijgehouden hoe vaak een bepaalde pagina bezocht wordt. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat (nog in ontwikkeling voor deze site). Het kan zijn dat je third-party cookies aantreft wanneer je wordt gelinkt naar andere websites. Deze kan ik niet blokkeren.

Mijn e-mailadres, antoinettehermsen1@gmail.com, wordt gehost door Micro-soft. Het kan zijn dat deze service-provider je persoonsgegevens opslaat in een cloud. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. Ik heb contractuele maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan mijn cloud serviceprovider, waaronder het vereiste dat je persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Klachten

Indien je klachten hebt over mijn gegevensverwerking, dan verzoek ik je dit zo snel mogelijk bij mij te melden door mij een mail te sturen (antoinettehermsen1@gmail.com). Uiteraard hoop ik er dan gewoon samen uit te komen. Lukt dat niet of wil je het niet via mij laten lopen dan bestaat ook altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen

Deze privacy-verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Het meest actuele beleid vind je altijd op www.antoinettehermsen.nl.